08/18/2019

Klauzula informacyjna RODO

SZANOWNY PACJENCIE,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FIZJOCLINIC WNUCZKO” Rehabilitacja Magdalena Wnuczko-Kołodziej, ul. Starobojarska 12 lok. 8U, 15-073 Białystok, NIP: 5422885532.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl lub na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez w/w Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być firma ubezpieczeniowa i/lub osoba upoważniona pod warunkiem, że nastąpi to za wcześniejszą zgodą Pacjenta – Pani/Pana lub prawnego opiekuna Pacjenta.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
   • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarza nieodbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 9. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Z poważaniem,

– Właściciel „FIZJOCLINIC WNUCZKO” Rehabilitacja – Magdalena Wnuczko-Kołodziej